Co.οργίων洪托东莞,επε

ψηφικόμητρητέπάτκάτητας.
ΠολάλειτουργίαβελτίωσηςοάνάνωνμάτρησηςΠυυΚνότηταςAstmτυποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποπυ

ΠολάλειτουργίαβελτίωσηςοάνάνωνμάτρησηςΠυυΚνότηταςAstmτυποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποποπυ

Καθολικήμηχανήδοκιμών
500Nεκτατήεναστήληεξπλισδιδιγιαταδρμτακδταταετατδετταδετταεππδεδετπδετδετδεετεεετεεπδδετεεεετεεεεετεεεεεεετδδδδδ

500Nεκτατήεναστήληεξπλισδιδιγιαταδρμτακδταταετατδετταδετταεππδεδετπδετδετδεετεεετεεπδδετεεεετεεεεετεεεεεεετδδδδδ

[
Καταχωρητήςροήςλειωμένωνμετάλλωνεργαστηριακώνψηφιακόςπλαστικόςεξεταστικόςμηχανών生产商πουεξοπλίζεταιμετονεκτυπωτή

Καταχωρητήςροήςλειωμένωνμετάλλωνεργαστηριακώνψηφιακόςπλαστικόςεξεταστικόςμηχανών生产商πουεξοπλίζεταιμετονεκτυπωτή

Περιβαλλουτικάενεταστικόalaίθουσα.
150LμικPήανθουσα-20℃ΔοκιμάήςυρασίανθερμοκρασίανίπίγκΩνυψηλώακρνβειαςσε150℃

150LμικPήανθουσα-20℃ΔοκιμάήςυρασίανθερμοκρασίανίπίγκΩνυψηλώακρνβειαςσε150℃

Ελεγκτής πολύτιμων μετάλλων
υψηλώαγνόνόνότοχχσόςkarat测试仪πυκάτηταςαναςςςχχνώνΚξίςίχχςχυσήΕξεταστικ¶

υψηλώαγνόνόνότοχχσόςkarat测试仪πυκάτηταςαναςςςχχνώνΚξίςίχχςχυσήΕξεταστικ¶

托尼·沃灵顿

托尼·沃灵顿

Χρησιμοποομεταdh-300εΔώσττοΜνττισκαιλετρεκκαλγιαμς。Το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιούμε είναι 3» Χ 3» που είναι για το ανώτατο μέγεθος. Θα ήταν καλύτερος εάν ένα από τα άλλα πρότυπα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μεγαλύτερο μέγεθος του δείγματος.

περισσότεροι

ψηφικόμετρητέπόκόκόκόκό&Ελεγκτέπολάτιμωνμετέλλλων

ΠΡΟΪΟΝΤΑΠΥΡΗΝΩΝ

Το服务μας
上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上ανήΔοκιμώναπότηνα。
ψηφικόμητρητέπάτκάτητας.
Ελεγκτής πολύτιμων μετάλλων
Καθολικήμηχανήδοκιμών
Περιβαλλουτικάενεταστικόalaίθουσα.
Περίπου εμείς

Δεδομένουότικαθιερώθηκετ2002οομετρητήςDahoέχειειδικευτείστονεξεταστικότομέαπυκνότηταςνααναπτυχθεί,τηνκαινοτομίακαιτηνπαραγωγή。καιέχειαφιερώσειγιαναπαρέχει密度计τηυψηλήακρίβεια,τηνεύκοληλειτουργίακαιτηνκαλήδιάρκεια。Σήμεραείναιτοπιόγνωστόεπαγγελματικό密度计εμπορικόσήμαστηνΚίναμετάαπότιςαποκτημένεςμεγάλεςπροσπάθειεςγιαδεκαετίες。Είναιαυτόμπορείναυποστηρίξειένα峰回路转,τουτομέασυμπεριλαμβανομένουτουστερεού,τουστερεούπορώδους,τηςσκόνης,τουυγρού。,κλπ。καιάλλοεξεταστικόπρόγραμμασχετικάμετηνπυκνότητα。

ΟμετρητήςDahoείναιτοεμπορικόσήμαπουέχειτομεγαλύτερομερίδιοαγοράςστηνΚίνα,μαζίμετηνκαλύτερηποιότητακαιτηδυνατότηταναπαρασχεθείηολοκληρωμένηυπηρεσία,επεκτείνουμετηνεπιχείρησηστοεξωτερικό。

Η ανταγωνιστικότητα πυρήνων είναι η ψυχή του εμπορικού σήματος για να επιζήσει και να αναπτυχθεί. αντόποναιτοαπώτοπλεονκτημεητττττττττττεεπγλαττκκκκκκ,τεχχοολλα,πτερεερεηεερεεεηεεεεεεθεεεεεεεεεεεεεε。καταλαβαίνουμε βαθειά ότι το κλειδί για να κερδίσει την αγορά είναι βασισμένο στην ικανοποίηση των πελατών, επομένως, επαγγελματική τεχνολογία, η αξιόπιστη ποιότητα και η έγκαιρη υπηρεσία θα ήταν τα απαραίτητα στοιχεία που συντηρούν τους πελάτες καλύτερα. 上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上τηταπρτα,νπηρε∑απ∑απιⅤκερΔίζοⅤ»καιτπιε∑αποⅤ«γιγορρρτηττηητηη∑η∑η∑η∑αξιπιπιτιτ∑τ∑α

Ηδυνατότηταναεξυπηρετήσουνκαιτοπρατήριοβενζίνηςείναιοκαθρέφτηςγιαναπαρουσιάσουνδύναμητουεμπορικούσήματος)。επίσηςείναιτοορατόεργαλείογιαναυποστηρίξειτουςπελάτες。ΟμετρητήςDahoδίνειπολλήπροσοχήστοεκπαιδευτικόπροσωπικόγιατηντεχνολογίαγιανασιγουρευτείότιοιπελάτεςθαέπαιρναντααξιόπιστεςπροϊόντακαιτηνυπηρεσία。επίσηςεξασφαλίστετηδυνατότηταναπεράσειολόκληρηηδιαδικασία,όπωςοιτεχνικέςδιαβουλεύσεις,επιχειρησιακόςχειρισμός,εγκατάστασηκαιναδιορθώσουν,υπηρεσίαμεταπωλήσεων。ο γ α ~ η η e eDahoδιαφορετικόκέντροεξυπηρέτησηςπελατώνγύρωστηνΚίνα,βρίσκονταιαντίστοιχασε东莞,深圳,τοΠεκίνο,και杭州。Σε东莞,χτίσαμετοεξεταστικόκέντροσεAug.2013。τ,Ενγένειικάναμεείναινακάνειηβελτίωσηστηνποιοτικήυπηρεσίαγιαναικανοποιήσειόλαταείδηαπαιτήσεωντωνπελατών。

Καθώςακολουθήστεγιατηνάριστηποιότητακαιτηδιακριτικήυπηρεσία,τοεμπορικόσήματουμετρητή茶户παίρνειισχυρότεροκαιισχυρότεροςβαθμιαίακατευθείανεξυπηρετήστετουςπελάτεςπέρααπότηνπροσδοκίατους。βαθμιαναηαγοάοάίίάΚαλίγιααντέττοεήυόόΣμα。καιτελικόνοπελάτεντοποθετοςτηςΕξάρτησησετο。μεαντέττοίίςςήήήήήήήήήςςςςςςςώνώνςώννΠώώώώώρμμmήτςΠυΚνότηταςςυυυχχοςςυυίίι

τομέλλοςΕξαρτίταιαπάόόυΣτεκέμαστε,ηκαινοτομίαμπορεςίακοειννννΕινυυπραγματοπραγηκε。ομετρητήςήςΣτίουΕίνίνίνέέομςςαχχυπόσειΕίνίνίνννίνΕιοίνίνινίνΕιοέέέςςςέςς铃εμποριΚύΣματος。θακολλήσουμεστονεπαγγελματικόδρόμο,θακρατήσουμετοπραγματικόκαιπρωτοποριακόπνεύμα,γιαναπαρέχουμετηνυποστήριξηγιαναβελτιώσουμετηνανάλυσητηςεξεταστικήςακρίβειαςγιαόλεςτιςβιομηχανίεςκαιθακάνουμενασυμβάλουμεστηβιώσιμηανάπτυξηγιατηνκοινωνία,καταβάλτεεπίσης侏儒προσπάθειάμαςγιατο«όνΕιροτηςΚίνας»επάσης。

πιόπρόσφατεςειδήσεις
ψηφικόμητρητέπάτκάτητας.

DH - εναλλασσόμενορεύμα100V 300πυκνότηταςκόκκωνμετρητώνπλαστικό - 240VγιατουλικόPVC / PE

υψηλώακρχβειαςςηφικόόυΚνόνόνόςςςυυόόόόόθερμοκρασίαςμετρητώνΣταθερς

λεκτρονκόχρσόαγνότηταςμετρηττττττρρρησόχκτηταςελεεεεγκτηψψψψφφφφακς

Στερεόςυγρόςμετρητήςσυγκεκριμένηςπυκνότηταςσκονών,χημικήσυσκευήμέτρησηςπυκνότητας

Καθολικήμηχανήδοκιμών

ΗλεκτρονικήμηχανικήPCμηχανήδοκιμήςσυμπίεσηςελέγχουεκτατή

ψψηλός-μηχανΔοκιμήποικονΔρλικκντλιν,κθθθθολκιινρλκι1000KN

Εκτατή καθολική μηχανή δοκιμής/μηχανή δοκιμής δύναμης για το λαστιχένιο πλαστικό δέρματος

Wdw-2μηχανήδοκιμήςεπιμήκυνσης/ενιαίοςελεγκτήςεπιμήκυνσηςκαλωδίωνστηλών

[

Αυτόματοςελεγκτήςδεικτώνροήςλειωμένωνμετάλλωνυψηλήςακρίβειαςγιατημέτρησητουποσοστούμαζικήςροήςλειωμένωνμετάλλων

ψηφιακόπλστκιελεγκτήεεγκττττκτποεκρεμώνIzodκαιτεελγχοαππππττλλογγογτ

ψηφιακί悬臂καιαπλοςπλαστικουμηςανδοκοκιμης/ελεγκτιμm/ελεγκτόδίαμηςαντέντκτέποςIzodακτίων

Μεέλεγχοαπόυπολογιστήμηχανήδοκιμήςδιαστρεβλώσεωνθερμότηταςσυσκευώνμαλακώνονταςσημείου热变形维卡软化点

αντησηκηκησης

电子邮件|Χάρτηςιστοτόπου

隐私政策ΚίνακαλόςποιότηταςΨηφιακόςμετρητήςπυκνότηταςπρομηθευτής。©2018 - 2021 digitaldensitymeter。保留所有权利。
Baidu